top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraBartłomiej Malinowski

Ruszył konkurs plastyczny !

Czas start ! Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym " Przełamujemy granice " , który ma na celu promowanie wymian międzynarodowych młodzieży. Jeśli brałeś udział w takiej wymianie, chciałbyś wziąć w niej udział, organizujesz takie wymiany lub po prostu lubisz malować zapraszamy do udziału w konkursie !!! Fantastyczne nagrody czekają! Zgłoszenia prac przyjmujemy od dnia 19 lipca 2021r do dnia 20 sierpnia 2021r . Więcej w regulaminie konkursu! Zapraszamy!!!

Regulamin konkursu plastycznego „ Przełamujemy granice ” promującego międzynarodową wymianę młodzieży w ramach PNWM I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Przełamujemy granice” i jest zwany dalej „konkursem” 2. Organizatorem konkursu jest Klub Karate Kontra ul. Słowackiego 4 J 68-200 Żary zwany dalej organizatorem 3. Konkurs jest finansowany w ramach realizacji projektu „Latarnie PNWM” realizowanego przez Polsko Niemiecką Współprace Młodzieży 4. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 19.07.2021r do dnia 20.08.2021r . Ogłoszenie wyników do dnia 31.08.2021r 5. Cele konkursu : promowanie międzynarodowych wymian młodzieży w ramach PNWM, integracja europejska, 6. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu –Bartłomiej Malinowski Tel 791-800 508 email Malinowski.karatekontra@o2.pl 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej . Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

II. Uczestnicy konkursu 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat zamieszkująca na terenie powiatu żarskiego oraz przyległe.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i przedszkola oraz szkoły średnie . III. Warunki udziału w konkursie 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny i oznacza akceptacje niniejszego regulaminu 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę , praca ma być wykonana indywidualnie. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone. 3. Prace mogą być wykonane dowolną technika plastyczną ( np. ołówek, kredka, farby) , dopuszcza się do konkursu wyłącznie formy plastycznie płaskie 4. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu tj. promowaniem międzynarodowych wymian młodzieży 5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora 7. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą na adres Klub Karate Kontra 68-200 Żary ul. Słowackiego 4j z dopiskiem „ konkurs plastyczny „ lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2021r ( decyduje data dostarczenia ) prace złożone po ww terminie nie będą oceniane ani nie będą zwracane 8. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności. 9. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat 10. Praca powinna być opisana wg wzoru – imię, nazwisko, wiek uczestnika , telefon kontaktowy , tytuł pracy. IV. Ocena prac konkursowych i wyłonienie laureatów 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą członkowie Zarządu Klubu 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej , organizator może również przyznać wyróżnienia 3. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu w dniu 11 września 2021r w sali Klubu Karate Kontra w Żarach V. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page